livet gemenskapen

Gemenskapen

Ensam kan du inget göra, ensam kan jag inget göra – tillsammans är vi oslagbara, du, jag och alla de andra! Gemenskapen är en grundpelare på Samskolan.

Samskolan är en skola som med hjälp av sina traditioner skapar sammanhållning mellan eleverna. Vi strävar efter att alla våra elever ska känna trygghet och samhörighet med såväl sina klasskamrater, som övriga skolkamrater.

Trivsel är avgörande för en positiv och utvecklande skolgång

Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är att eleverna trivs på sin skola, för att kunna njuta av och lyckas bra med sin skolgång. Samskolan har sedan år 1901 arbetat för att erbjuda sina elever de bästa förutsättningarna för en givande och lärorik skolgång. Med hjälp av årliga mätningar visar Samskolan på höga värden för såväl studietrivsel, trygghet som höga ingångsvärden för vidare studier. Men det betyder inte att vi nöjer oss där, utan detta är ett arbete som är konstant och som aldrig får stanna upp.

På skolan går elever från hela Göteborg, en del reser från Orust i norr och en del från Kungsbacka i söder. Vi är alla olika, och för oss på Samskolan är det viktigt att olikheter både tillåts och uppmuntras. Det är oerhört viktigt att vi tar hand om varandra och respekterar varandra, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Mångfald och olikheter berikar skolan! Vi arbetar aktivt mot mobbning i alla former och ställer krav på att vi alla omfattas av skolans grundläggande värderingar, med respekt och omtanke för varandra.

Stora skolan

På Stora skolan går högstadiet och gymnasiet i samma lokaler. Det blir en bra blandning på elever i olika åldrar, vilket sätter en unik prägel på skolan, samt ger en trygghet för de yngre eleverna. Det innebär också att grundskolan kan använda gymnasiets fina labbsalar och andra gemensamma ytor, som till exempel elevernas samlingsplats Röda torget.

Traditionerna gör vi alltid gemensamt, oavsett ålder, för att få en bra sammanhållning. På både Lilla och Stora skolan finns aktiva elevråd. Just nu arbetar elevråden på Högstadiet och Gymnasiet med att bistå ett barnhem i Ghana liksom att planera och genomföra idrottsdagar, estet-kvällar och andra aktiviteter för att skapa sammanhållning och utveckla skolan. Ett annat sätt för oss att upprätthålla ett inkluderande och öppet klimat, och främja gemenskapen, är att erbjuda eleverna att läsa Samskolekursen, som är en kurs utanför övriga ämnen. I Samskolekursen lär sig eleverna om Samskolans grundläggande värderingar och får även arbeta med klassammanhållning, nätkultur och andra gemensamma elevfrågor.

På Samskolan brukar eleverna kallas för samskoliter. Detta samlingsord syftar till att förmedla en trygghet och samvaro under skoltiden, men också bidra till kontakter och ett nätverk efter att eleverna har slutat på skolan.

Lilla skolan

I de nio fastigheterna på Lilla skolan går de cirka 500 barn och elever som är mellan 1 år och 12 år. De yngsta går i förskolan och de äldsta i årskurs 6. Varje läsår börjar med vad vi kallar en Varsamperiod. Under denna period som sträcker sig från skolans start till vår födelsedag den 16 och 17 september pågår många aktiviteter som syftar till att stärka gemenskapen och göra att de nya känner sig välkomna och värdefulla. Vi lär oss om varandra och om vår skolas historia. Vi lyfter och reviderar våra trivselregler och vi pratar mycket om hur vi vill att vi skall vara mot varandra.

De äldre eleverna intervjuar samtliga nya elever och vuxna på skolan. Intervjuerna ställs samman till en stor utställning i förbindelsegången mellan husen och sparas sedan i skolans arkiv. Varsam kulminerar med en Varsamdag där vi har utställningar, konserter och mycket annat. Ledstjärnor i vårt arbete är att alla på vår skola skall känna tillit, trygghet och glädje och kunna glädjas i varandras framgång, att alla på vår skola får vara sig själva och är respekterade för just det. På vår skola får man vara såväl stark som svag och känna att man är bland vänner som vill en väl. Vår skola är till brädden fylld med mänsklig entusiasm, generositet, uppskattning, tillåtelse, framåtanda, positivism och nyfikenhet.

  • På vår skola tänker vi positiva tankar – för våra tankar blir våra ord
  • På vår skola använder vi positiva ord – för våra ord blir våra handlingar
  • På vår skola agerar vi positivt – för vårt agerande blir våra vanor
  • På vår skola har vi positiva vanor – för våra vanor blir våra värderingar

Vår skola är en skola för alla – av alla­ till alla!