profil forskolan utveckling o larande

Profiler

Utveckling och lärande

I förskolan arbetar vi med barnens inneboende förmåga att lära och utvecklas. Barnen har en stark upptäckarvilja, och vårt arbete är att observera barnen och kunna ge dem rätt sorts stimulans. Maria Montessori sa ”Följ barnet” och det är en ledstjärna för oss.

Barnens långa studieresa måste börja med gott självförtroende och nyfikenhet

Som Montessoriinspirerad förskola så vill vi följa barnet. Vi vill att barnens självständighet utvecklas. Barnen uppmuntras att själva klä av och på sig sina ytterkläder, kunna ta fram och plocka bort det som de vill leka och arbeta med, hjälpa till att duka, städa och ta hand om blommor. De tränas också i att ta ansvar och själva kunna bestämma om sitt arbete, sin lek och sina aktiviteter. Lärarnas uppgift är också att introducera uppgifter, temaområden och olika slags material.

Det är jätteviktigt att alla barn får de bästa möjligheterna att utvecklas och lära. De första åren i ett barns liv är så viktiga för resten av deras skolgång. I förskolan byggs barnens tro på sin egen förmåga upp och de måste förknippa lärandet med något lustfyllt. De har så många år framför sig inom grundskola och gymnasiet, att de måste börja denna långa resa med gott självförtroende samt lust och vilja att ta reda på mer om sig själva och omvärlden.

Lärarna bryr sig om varje barns utveckling

Samskolan har en stor passion för lärandeprocessen. Man märker passionen genom det myller av processer som pågår i våra inom­ och utomhusmiljöer. Redan i kapprummet börjar dagens arbete! Barnen möts, tränar sig på att ta av sig ytterkläderna, ser bilder på väggarna och berättar för föräldrarna om vad som pågår. Efter en bra inskolning vågar barnen säga ”hej då” till sina föräldrar med kortare eller längre ritualer. Sedan tar de ett steg in i rummet och fortsätter där sitt arbete med socialisering, lek, arbete, iakttagande, deltagande, initiativtagande med mera. Barnen svetsas samman till en grupp där de visar respekt och omtanke om varandra.

Miljöerna är utformade med omsorg om barnens behov. Miljön är vacker och hemlik. Barnen känner sina lokaler och vet hur rutinerna är, vad man får göra och vad man inte får göra. På så sätt blir det lättare för barnen att vara delaktiga i skapandet av den goda miljön som är så viktig för barnens utveckling. Lärarna introducerar rutiner, aktiviteter, material och temaarbeten för barnen. De finns där och ger stöd, inspiration och utmanar till fördjupad utveckling och lärande. Barnen lär genom att erfara med alla sina sinnen. De måste få pröva själva. Genom att få goda möjligheter till kreativt skapande, både inomhus och utomhus, berikas deras utveckling och lärande.

Barnen är en del av ett positivt sammanhang

Barnen knyter vänskapsband i förskolan som håller länge på skolan. De möts som skolkamrater under alla år på Samskolan och kanske också som vuxna. De tränas i att bry sig om varandra, inte utestänga någon utan ta hand om varandra på bästa sätt. I förskolan läggs grunden för ett lustfyllt lärande för livet. Vårt mål i förskolan är att alla barnen ska finna tillfredsställelse i att vara en del av ett positivt sammanhang. De ska få möjlighet att utforska det som de är intresserade av och uppleva att de har god förmåga att lära och utvecklas. De ska känna att deras vilja tas tillvara och att de kan påverka sin vardag.

Det är så viktigt för barnen att få en bra start i sin förskola. De måste tro på sin egen förmåga, få uppleva framgång, bli självständiga, trygga och lita på att de kan. Vara en del av ett sammanhang och betyda något för grupper. Det jobbar vi med varje dag här på förskolan.

Utveckling och lärande

Liknande profiler