Profiler

Vi på Samskolan tycker det är viktigt att våra elever inte bara läser teoretiska ämnen. Därför får de praktiska och estetiska ämnena stort utrymme på våra elevers scheman. Här kan du läsa mer om våra profilområden.

 • Elevmedverkan

  I Läroplanen LGR 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står att läsa ”De demokratiska principerna att kunna påverka, och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen” samt ”Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad”. På Samskolan tar sig detta bland annat uttryck i…

  Läs mer

  Elevmedverkan
 • Bild

  Bild är ett område fyllt med skaparglädje och en möjlighet att uttrycka sig på andra sätt.

  Läs mer

  Bild
 • Rörelse

  Barn har ett behov av att röra sig och är ständigt i rörelse det är ett självklart uttryckssätt i lekar och i det sociala samspelet.

  Läs mer

  Rörelse
 • Musik

  Musik berikar oss alla på olika sätt både genom att lyssna och glädjen att sjunga tillsammans.

  Läs mer

  Musik
 • Musik

  På Samskolan präglas läroprocesser av sinnliga, estetiska, fantasifulla och praktiska sidor. Detta för att utveckla och stötta en meningsfull kunskapsutveckling som ökar elevens förmåga att se, och att verkligen förstå vad hon ser.

  Läs mer

  Musik
 • Idrott

  Alla barn och ungdomar mår bra av fysisk aktivitet och rörelse. Under barn- och ungdomsåren lägger man grunden för sin framtida hälsa och framtida motionsvanor. Därför är det viktigt att vi försöker erbjuda en så bred aktivitetsbank som vi bara kan för att chanserna till att eleven ska hitta något som den gillar och passar…

  Läs mer

  Idrott
 • Lärande

  Samskoleelevernas kunskapsförädling förvaltas, utvecklas och omges av legitimerade och mycket engagerade lärare i totalt 15 klasser på Lilla skolan. Samskolans kunskaps­- och undervisningskvalitet säkras av mer än 9000 högskolepoäng och över 600 år av gemensam undervisningserfarenhet, för alla våra elever.

  Läs mer

  Lärande
 • Lärande

  Ända sedan år 1901 har lärande, och tankar kring lärande, stått i fokus på Samskolan. Arbetet med individens praktiska och teoretiska kunskapsutveckling är, och har alltid varit, det absolut viktigaste för oss.

  Läs mer

  Lärande
 • Bild

  Runt om i Samskolans korridorer hittar man både tavlor och lerfigurer, gjorda av elever, som lyser upp elevernas tillvaro. På Samskolan får eleverna lära sig att skapa utifrån sina egna förutsättningar. Bild spelar en viktig roll i undervisningen på Samskolan, då det ger eleverna både en personlig och kunskapsbaserad utveckling.

  Läs mer

  Bild
 • Musik

  På Samskolan är det viktigt att eleverna får utlopp för sin kreativitet. Att stimulera båda hjärnhalvorna genom att varva teoretiska och praktiska ämnen är viktigt och utvecklande, både för individen och för förmågan att lära sig nya saker. Det är därför musik får ta en stor plats i elevernas scheman.

  Läs mer

  Musik
 • Idrott

  Det är oerhört viktigt med fysisk aktivitet under uppväxtåren! På Göteborgs Högre Samskola har vi idrott och hälsa 100 minuter per vecka från högstadiet t.o.m årskurs 3 på gymnasiet. På gymnasiet så läser alla elever idrott och hälsa 1 och 2. Vanligt idag är annars att man bara läser idrott och hälsa 1. Mycket idrott…

  Läs mer

  Idrott
 • Utveckling och lärande

  I förskolan arbetar vi med barnens inneboende förmåga att lära och utvecklas. Barnen har en stark upptäckarvilja, och vårt arbete är att observera barnen och kunna ge dem rätt sorts stimulans. Maria Montessori sa ”Följ barnet” och det är en ledstjärna för oss.

  Läs mer

  Utveckling och lärande
 • Utemiljö

  Utomhuslek är bra för motoriken, lekförmågan och hälsan. Våra barn är ute minst en längre stund varje dag, oavsett väder. I nära anslutning till deras lokaler ligger lekgårdar som är anpassade efter barnens lekar. Det är en trygg och säker miljö där lärarna har god överblick.

  Läs mer

  Utemiljö
 • Skapande

  I en förskola är skapandet en stor, naturlig och viktig del av vardagen. Det är på detta sätt som barnen uttrycker sig, bearbetar intryck på och beskriver sin värld. Vi möjliggör för dom som inte har så många ord, att istället uttrycka sig med sina händer.

  Läs mer

  Skapande
 • Lärande

  Förskoleklass är året mellan förskola och skolår 1, med ett ben i vardera verksamhet. Vi använder oss av förskolans pedagogik men blickar också framåt och förbereder eleverna inför kommande skolår.

  Läs mer

  Lärande