profil stora larande

Profiler

Lärande

Ända sedan år 1901 har lärande, och tankar kring lärande, stått i fokus på Samskolan. Arbetet med individens praktiska och teoretiska kunskapsutveckling är, och har alltid varit, det absolut viktigaste för oss.

En kombination av det praktiska, estetiska och teoretiska lärandet

Vi har en skola där vi tar det praktiska och estetiska lärandet och kombinerar det med det teoretiska lärandet, och formar därefter en syn på Samskolans lärande som helhet. Vi anser att individer lär sig genom att välja, ställa frågor och utföra undersökningar. Själv eller tillsammans med andra.

Självständigt arbete härstammar ur Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken kom till Samskolan redan på trettiotalet. Stora skolan (Högstadiet och Gymnasiet) anammade delar av pedagogiken under sjuttiotalets början och utformade det självständiga arbetet, förkortat SA. Eleverna får då själva välja vilket ämne de vill läsa. I salen för respektive ämne sitter en ämneslärare som hjälper och stöttar eleverna i studierna. Där får eleverna göra egna val, vara nyfikna, undersöka, gå in på djupet i intressanta ämnen, och mycket mer. Det här arbetssättet kvarstår mer eller mindre i samma form idag som när det startade.

Idag arbetar vi också med Bedömning för lärande, ett sätt att se på pedagogik och didaktik utifrån olika strategier i klassrummet, och mötet med eleven. Bedömningen av elevens kunskaper blir i detta ett lärandeverktyg för oss lärare.

Vi vill lära eleverna att ta eget ansvar och göra självständiga val

Vägen till att eleverna skall kunna bemästra sina egna kunskapsutvecklingar och lärande är ofta lång. Därför jobbar vi ständigt med att lära eleverna att ta eget ansvar. Återigen, att göra självständiga val. Med nyfikenhet gripa sig an uppgiften, och med olika metoder även lösa den.

Hörnstenarna i vårt fundament är då kombinationen av det praktiska och estetiska, delar ur montessoripedagogiken och individens förfogande över sitt eget lärande.

Liknande profiler