profil lilla elevmedverkan

Profiler

Elevmedverkan

I Läroplanen LGR 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står att läsa ”De demokratiska principerna att kunna påverka, och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen” samt ”Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad”. På Samskolan tar sig detta bland annat uttryck i de olika elevråd vi har.

Eleverna tar ansvar för sig själva och för varandra

På Samskolan får eleverna redan från ung ålder ta aktivt ansvar för sig själva, och för varandra. I vardagsarbetet innebär detta att eleverna, efter egen förmåga och mognad, är delaktiga i såväl formulerandet av mål för sina studier som planering, genomförande och utvärdering. I takt med tilltagande ålder och mognad ökar elevernas delaktighet och ansvar. Detta arbete fungerar som ett led i vår strävan att skolan skall vara en plats där undervisningen förmedlar kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.

I Elevrådet, Miljörådet och Kompisrådet arbetar vi i demokratiska arbetsformer

Undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för att aktivt kunna delta i samhällslivet, och för detta syfte har vi Elevråd, Miljöråd och Kompisråd. I de olika råden sitter representanter för klasserna. Representanterna utgör garanten för att alla gemensamma frågor som omgärdar en skola kan bölja fram och tillbaka mellan de enskilda eleverna, klasserna och råden. På detta vis säkerställs att allas röster hörs och räknas. Visst tar det längre tid att fatta beslut. Men det är det värt, för när väl ett beslut fattats är det förankrat och först då blir det något värt!

Eleverna får nyttiga kunskaper och erfarenheter inför framtiden

I Miljörådet avhandlas allt som har med den gemensamma miljön att göra. Det rör både den närliggande egna miljön som den globala. Genom Miljörådet är Samskolan en ”Grön Flagg-skola”. Miljörådet samarbetar också kring biologisk mångfald med Stiftelsen Nordens Ark. I Kompisrådet avhandlas allt som har att göra med hur vi är mot varandra och hur vi vill att det mänskliga mötet skall vara. Slutligen har vi Elevrådet där mer handfasta frågor om skoldanser, utseendet på skolans pedagogiska uterum, läromedel och mycket annat praktiskt debatteras.

Genom Elevrådet, Miljörådet och Kompisrådet får eleverna en reell chans och möjlighet att både lyfta sina åsikter och synpunkter och därmed påverka sin vardag som en nödvändig och viktig träning inför den nära framtid då de skall ta över den värld vi vuxna idag ansvarar för. Eleverna är kanonduktiga på allt detta – det finns hopp!

Ibland sammanträder något av råden i sammanträdesrum, och ibland hålls möten utomhus på en plats som finns som en punkt på agendan.

,

Elevmedverkan

Liknande profiler