profil stora musik

Profiler

Musik

På Samskolan är det viktigt att eleverna får utlopp för sin kreativitet. Att stimulera båda hjärnhalvorna genom att varva teoretiska och praktiska ämnen är viktigt och utvecklande, både för individen och för förmågan att lära sig nya saker. Det är därför musik får ta en stor plats i elevernas scheman.

SA öppnar upp möjligheten att utveckla sin musikaliska förmåga på högstadiet

På högstadiet har eleverna schemalagd musik en gång i veckan, under 4 terminer av 6 terminer totalt. Eftersom Samskolan har ett SA­-system där man kan välja musik kan eleverna ha musik ytterligare tre till fyra gånger i veckan. Om man väljer musik under SA-passen (Självständigt Arbete) går man till en musiksal och väljer själv vad man behöver jobba med och utveckla, eller så spelar man med kompisar. Lärare är alltid närvarande under alla SA-­pass. Man kan även välja körsång vid ett tillfälle i veckan på dessa pass. Då får man möjlighet att träna sin röst och sjunga i stämmor. Man kan dessutom välja musik på elevens val i år 8 och 9. Då spelar man i ensemble och utforskar musik på olika sätt under en hel termin.

Samskolans gymnasium har mycket musik på schemat

På gymnasiet har vi betydligt mer musik på schemat, jämfört med många andra gymnasieskolor. Eftersom Samskolan valde att behålla de estetiska ämnena i år 1 måste alla gymnasieelever läsa antingen musik eller bild under sitt första år på gymnasiet. Utöver det kan man välja musik på SA tre gånger i veckan. Vidare kan man även välja kursen körsång 1 och körsång 2 under sin gymnasietid. I år 2 och 3 kan man välja musik på individuellt val och har då musik ytterligare två timmar i veckan. Den kursen är inriktad på ensemblespel med skiftande teman.

Musik kan ge en djupare förståelse och mening för en växande individ

Musik har i alla år varit ett viktigt ämne på Samskolan. Ämnen där man använder sin kreativitet och fantasi har på flera sätt fått ta plats och värdesatts av skolans kultur och syn på kunskap. Att skapa musik, spela och arbeta praktiskt med sina sinnen på flera sätt i olika dimensioner är en viktig del av skolans tradition och kan ge en djupare förståelse och mening för en växande individ. Musikämnet är viktigt eftersom det är ett ämne som kan utveckla kreativitet och lust. När man spelar eller lyssnar på musik får man ta del av andra världar som man kanske inte alltid möter. Man får tack vare musiken träna finmotorik, gehör, uttryck och samspel. Man blir varse mönster, rytm, klang. Vidare utvecklar man förmågan att förstå andra kulturer och sitt eget kulturarv och historia. Man får också möjlighet att känna samhörighet med andra. Både när man lyssnar och när man spelar.

På Samskolan har man alltid låtit musiken få ta plats. Genom att behålla de estetiska ämnena i år 1 på gymnasiet efter skolreformen 2011, visade skolan att musik inte bör uteslutas från elevernas vardag. De praktisk­-estetiska ämnena behövs och fördjupar även högre upp i åldrarna. Samskolan har under många år byggt upp en musikinstitution med instrument av olika slag, teknisk utrustning och digitala verktyg. Skolan har också valt att lägga sina avslutningar i en traditionell musikmiljö (Konserthuset och Göteborgsoperan) så att eleverna ska få möjlighet att musicera i större sammanhang och att det ska komma alla elever på skolan till del. Även de som inte deltar praktisk får uppleva och träna sig i att visa respekt och förståelse. Vi försöker också ge konserter på skolan flera gånger per termin.

Musik öppnar upp till förståelse av sin samtid, kulturarv och traditioner

”Anden och handen” är ett gammalt centralt begrepp i Samskolans historia som ska gestalta den växande individens behov av att utveckla alla sina sinnen och förmågor. Samskolan är en teoretisk skola med endast teoretiska linjer, men med tankarna kring begreppet ”Anden och handen” visar skolan att människans alla sinnen behövs för att utvecklas till en god samhällsmedborgare.

Genom att utveckla sin förmåga kring musiken har man ytterligare öppnat upp en väg att förstå sin samtid, sitt kulturarv och andra människors traditioner. Fördelen med många av skolans estetiska ämnen är att eleven verkligen får göra något själv, praktiskt och på riktigt. Inte bara läsa om det i teorin. Samskolans mål med att kunna erbjuda mycket musik på schemat är att låta varje individ själv få välja och forma sin utbildning, lust och kreativitet. Om intresse finns för musik så erbjuder skolan flera olika vägar att utvecklas i ämnet.

Eleverna tränas i scenvana och att förstå människors olika möjligheter till kreativitet

Det finns studier som visar att elever som får syssla med musik presterar bättre i teoretiska ämnen. Vi tror att unga människor som får möjlighet att prova musik i olika former och på olika sätt, är bättre rustade för framtiden än andra. Genom att lyssna och ta del av avslutningar, spela och sjunga på lektioner tillsammans med andra får de träna allt ifrån scenvana till förståelse för människors olika möjligheter till kreativitet. De får också lära sig att musik är en urgammal konstform som präglat olika tider och kulturer på många skilda sätt. Inte minst hur musikens kraft har påverkat människor i årtusenden.

Liknande profiler