lasaret forskolan inskolning

Traditioner

Inskolning

Inskolningstid i förskola är en tid då fokus ligger på att skapa trygghet för barn och föräldrar. Det är en viktig process. Om inte barn och föräldrar känner trygghet så går det inte att skapa den goda utvecklings – och lärmiljö som vi eftersträvar på Samskolan.

Att våga lämna tryggheten hos mamma och/eller pappa är ett stort steg att ta i livet. Särskild för Samskolans allra yngsta. Den första tiden i en människas liv är man helt beroende av sin omgivning. Man knyter starka band till sina föräldrar. Det är den viktiga anknytningen. Så går det en tid och barnet förväntas knyta an till andra vuxna t.ex. lärarna i förskola. Det är en stor förändring i en ung människas liv och det tar tid. Steget tar olika lång tid för varje barn.

På Samskolan är vi väl medvetna om att det kan ta lång tid och vi planerar utifrån detta. Vi vet att det är viktigt att möta varje barn så att de kan bygga upp sin trygghet i den nya miljön. Barnen behöver lära känna sina lärare, alla nya kamrater, de nya miljöerna och lära sig de nya rutinerna. De måste lita på att mamma eller pappa kommer tillbaka på eftermiddagen och hämtar.

Alla lärare och föräldrar är inställda på att lägga mycket arbete i början på höstterminen för att skapa de bästa förutsättningar för att bygga upp en trygg och förutsägbar miljö för barnen. Man tar emot några få barn i taget. Barnen får vara här korta stunder den första tiden och sedan bygga på med längre och längre stunder. Lärarna repeterar namn och rutiner för att barnen ska lära känna sin omgivning. Lärarna visar tydligt hur barnen ska göra i olika situationer, var man lägger sina saker, hur man går på toaletten, var man sitter och äter m.m.

Under inskolningstiden så undviker vi att gå på lägre utflykter eller göra andra aktiviteter som kan skapa otrygghet. Grupperna håller sig gärna i den kända miljön i sitt klassrum. Lärarna beviljas heller inte semester under perioden, detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Vi märker att tiden och engagemanget som vi lägger på en god inskolning ger resultat. Vi ser att vi har trygga barn som trivs med att vara i sin förskola och som vågar vinka av sina föräldrar på morgonen ibland med tårar men också med glada slängkyssar.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”
Ur Läroplan för förskola Lpfö 98

Inskolning

Liknande traditioner