lasaret forskolan varsam

Traditioner

”Varsam”

”Varsam” kallar vi vårt värdegrundsarbete där vi på olika sätt arbetar för att barn och vuxna ska behandla varandra och vår miljö på ett respektfullt sätt.

Vi vill att alla barn ska uppleva att de ingår i ett tryggt sammanhang och kan lita på sina kamrater och de vuxna runt omkring. Att behöva uppleva att man inte får vara med, att man inte duger kan sätta djupa spår i oss människor. Det krävs ett målmedvetet och ihärdigt arbete från alla vuxna och barn för att skapa ett gott mänskligt klimat. Detta arbete måste alltid pågå men vi brukar lägga mycket uppmärksamhet på arbetet i början av höstterminen för att alla ska komma in i goda rutiner, en period vi kalla ”Varsam”.

Lärarna använder sig inte av någon gemensam eller specifik metod eller material utan använder olika metoder för ”Varsam”-arbetet. Vissa grupper har handdockor. Andra använder sig av barnböcker som belyser ämnet och ger bra samtal. Andra använder filmer, bilder eller berättelser ur vardagen. Det viktigaste är att alla lärare är goda förebilder, lägger den tid och omsorg som behövs på arbetet och att alltid reagerar när någon blir utsatt eller upplever sig otrygg av någon anledning.

Alla grupper gör, som en del av arbetet med att upprätta ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, årligen en kartläggning av miljön för att upptäcka situationer, rutiner fysiska platser där barn kan känna sig otrygga utsatta.

Vi vill också skapa en skolmiljö där vi tar gemensamt ansvar för vårt material och våra lokaler. Vi tränar oss på att lägga tillbaka det vi har använt på platsen där materialet ska ligga, att vi städar efter oss, och att vi flyttar vårt material på ett sådant sätt att det inte går i sönder. Vi utser ”veckans hjälpare” som på ett särskilt sätt värnar om miljön genom att vattna blommor m.m.

När vi är utomhus tar vi hand om vår utemiljö genom att städa efter oss, sopa, plantera och göra det fint. I vårt arbete med miljöcertifieringen ”Grön Flagg” får vi också möjlighet att arbeta ännu mer med vår miljö i ett större perspektiv.

”Förståelse och medmänsklighet. Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”
Ur Läroplan för förskola Lpfö 98

”Varsam”

Liknande traditioner